Všeobecné obchodné podmienky pre nájom vozidiel

 1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku
  1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.
  2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa a času odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).
  3. Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve a v odovzdávacom protokole.
  4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s odovzdávacím protokolom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.
 2. Povinnosti prenajímateľa:
  1. Odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom nájomnej zmluvy, odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
  2. Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi potrebnými na riadne užívanie vozidla tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky. 
  3. Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
  4. Zabezpečiť poistenie vozidla havarijným poistením so spoluúčasťou nájomcu v prípade uznaného zavinenia nájomcu vo výške 5% (najmenej 165€) a havarijnou poistkou pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti.
  5. Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné servisné prehliadky a opravy s výnimkou úmyselného poškodenia vozidla nájomcom, 
  6. Zabezpečiť vykonanie likvidácie všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí). 
 3. Povinnosti nájomcu
  1. Platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať od odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).
  2. Pri preberaní vozidla zložiť zálohu za vozidlo v hotovosti v požadovanej výške a zároveň vyplatí cenu prenájmu podľa platného cenníka a dĺžky prenájmu.
  3. Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík.
  4. Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností hradí nájomca v plnej výške.
  5. Hradiť náklady spojené s prevádzkou vozidla (spotrebované pohonné hmoty, nemrznúca zmes do ostrekovačov, parkovné a i.) Nájomca je povinný používať predpísaný druh paliva. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi. 
  6. Vozidlo sa dáva do prenájmu vždy s plnou nádržou pohonných hmôt. Povinnosťou nájomcu je po uplynutí nájmu odovzdať vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt. Tato skutočnosť je zaznamenaná v odovzdávacom a v preberacom protokole. 
  7. Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v prospech tretej osoby ani umožniť také konanie inej osobe. 
  8. Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca môže určiť okruh osôb oprávnených používať vozidlo. Okruh osôb oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve a nesmie byť dopĺňaný bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Súčasne musí nájomca oboznámiť tieto osoby s podmienkami nájmu.
  9. Pri spôsobení škody osobou, ktorá nie je oprávnená viesť vozidlo, je nájomca zodpovedný za všetky spôsobené škody a nájomca je povinný nahradiť vzniknutú škodu. V prípade vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. 
  10. 3.10.Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je nájomca povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu. V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky, ako aj všetky náklady spojené s uvedením vozidla do pôvodného stavu.
  11. 3.11.Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom.
  12. 3.12.Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR, resp. inému príslušnému štátnemu orgánu. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi. 
  13. 3.13.V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške 5% (minimálne 165€), okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla. 
  14. 3.14.Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.  
  15. 3.15.Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v aute. Nájomca v plnej miere zodpovedá za prepravovaný tovar a osoby. Je povinný zabezpečiť prípadné potrebné poistenie tovaru a iné. 
  16. 3.16.Nájomca nesmie v opustenom vozidle ponechávať doklady potrebné k užívaniu vozidla. V prípade straty alebo odcudzenia dokladov sa účtuje zmluvná pokuta vo výške 150,- EUR . Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu ktorým je predmetné vozidlo vybavené je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov na ich vybavenie alebo zakúpenie.
  17. 3.17.V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 10 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. V takomto prípade je nájomca povinný prenajímateľovi vrátiť doklady (technický preukaz) a kľúče od odcudzeného vozidla. Ak sa nebude môcť preukázať platnými dokladmi a kľúčmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.
  18. 3.18.Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou.
  19. 3.19.Nájomca je povinný dodržiavať vyhlášku o cestnej premávke, nepreťažovať vozidlo, neprekračovať maximálnu povolenú rýchlosť na cestách. Nájomca je povinný prenajímateľovi zaplatiť všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi počas doby nájmu, ktoré budú doručené v priebehu doby nájmu a aj po ukončení doby nájmu s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe prenajímateľa.
  20. 3.20.Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním jeho opravy. Výšku ušlého zisku určuje prenajímateľ. 
  21. 3.21.V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí nájomca rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.
  22. 3.22.V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania vozidla.
  23. 3.23.V prípade nutnosti vykonania nevyhnutnej opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí je nájomca oprávnený zadať vykonanie opravy len do autorizovaných servisov po vyžiadaní si písomného súhlasu prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy. V prípade, že nájomcovi vzniknú z takejto opravy náklady, po predložení uhradenej faktúry mu tieto budú prenajímateľom uhradené.  
  24. 3.24.Strpieť obmedzenie užívania vozidla v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly na výzvu prenajímateľa alebo vo vopred určenom termíne podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel.
  25. 3.25.Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímateľ neudelí svoj písomný súhlas.
  26. 3.26.Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom ho prebral od prenajímateľa s ohľadom na primerané opotrebenie počas doby nájmu. 
  27. 3.27.V prípade znečistenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi skutočné náklady spojené s kompletným čistením interiéru a exteriéru vozidla, ako aj manipulačný poplatok vo výške 30€. Prenajímateľ je oprávnený v takomto prípade použiť Nájomcom zaplatenú zálohu za prenájom vozidla a po vyčíslení skutočných nákladov spojených s čistením vozidla vrátiť zálohu zníženú o tieto náklady.  
  28. 3.28.Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenia vo vozidle.
  29. 3.29.Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150€ za každý prípad poškodenia čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.) spolu so skutočnými nákladmi spojenými s opravou poškodenia. Prenajímateľ je oprávnený v takomto prípade použiť Nájomcom zaplatenú zálohu za prenájom vozidla a po vyčíslení skutočných nákladov spojených s opravou poškodenia vrátiť zálohu zníženú o tieto náklady.  
  30. 3.30.V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo včas, riadne doplniť palivo a kvapaliny do stavu v akom ho prevzal.
  31. 3.31.Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 4. Nájomné a jeho splatnosť 
  1. Za prenájom sa platí vopred pri preberaní motorového vozidla. Za každé prenajaté vozidlo je potrebne zložiť zálohu. Táto záloha bude Nájomcovi vrátená po spätnom odovzdaní nepoškodeného vozidla spolu s príslušenstvom. Výšku zálohy určuje Prenajímateľ a je uvedená v Zmluve o prenájme vozidla. 
  2. Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla a dĺžky trvania prenájmu a je uvedené v cenníku Prenajímateľa. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom predčasne ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka. 
  3. V cene nájomného sú uvedené náklady spojené s povinnosťami prenajímateľa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady.
 5. Skončenie nájmu
  1. Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.
  2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Výpoveď je v tomto prípade účinná odo dňa, kedy bola písomná výpoveď doručená nájomcovi. 
  3. Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  4. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi denné nájomné za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy plus zmluvnú pokutu vo výške 150€.
 6. Záverečné ustanovenia 
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť SenCar s.r.o., so sídlom Štefánikova 702/15, 905 01 Senica, s účinnosťou od 1.3.2019 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka. 
  2. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Kontaktné údaje na prenajímateľa:

Poštová adresa:
SenCar s.r.o.
Štefánikova 702/15
905 01 Senica

IČO: 53610598
IČ DPH :SK2121428089

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
SK1611000000002947099612

Telefón: +421 949 795 975
E-mail: info@dodavkysenica

Orgán dozoru:
 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
 Trhová 2
917 01 Trnava 1
 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
 tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
 fax č.: 033/5512 656
 e-mail: tt@soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi